Hội thảo du học Pháp, Mỹ, Nga, Belarus... tại thành phố Vinh

Thứ năm, 16 Tháng 7 2009 09:11 Quản trị viên
In

26/07/2009 H?i th?o du h?c "Truy?n L?a" t?i TP Vinh

H?i ??ng h??ng Ngh? T?nh t?i Pháp k?t h?p v?i h?i Du H?c Sinh Nghê T?nh, UEVF... s? t? ch?c

h?i th?o du h?c mang tên "Truy?n L?a" t?i thành ph? Vinh. H?i th?o nh?m m?c ?ích gi?i thi?u

??n các b?n h?c sinh, sinh viên cung nh? các b?c phu huynh các t?nh Ngh? An, Hà T?nh và các

vùng lân c?n m?t cái nhìn t?ng quát v? các c? h?i du h?c ? các n??c Phap, My, Nga, Belarus...


H?i th?o mong mu?n là c?u n?i gi?a nh?ng du h?c sinh và nh?ng ng??i luôn ?p ? trong mình

ni?m m? ??c v??n t?i nh?ng chân tr?i xa ?? tôi luy?n và trau d?i thêm ki?n th?c khoa h?c

va hiêu bi?t xã h?i. V?i kinh nghi?m và s? hi?u bi?t c?a chính nh?ng ng??i ?ã và ?ang th?c hiên

??c m? c?a minh, h?i th?o h?u h?n s? ?em l?i cho nh?ng ng??i tham gia nh?ng thông tin b? ích,

thi?t th?c và g?n g?i v?i nh?ng gì mà m?t du h?c sinh tu?ng lai c?n biêt. Hãy ??n tham d? h?i

th?o ?? có th? trang b? cho mình nh?ng thông tin ??y ?? nhât, ?? ??a ra nh?ng quyêt ??nh

 

chính xác nh?t và có ??nh h??ng nhât v? ??t n??c mà b?n s? ?ên, v? tr??ng h?c và nghanh h?c phù h?p nh?t v?i b?n.

Hôi th?o s? di?n ra t?:

8-11h ngày26/7/2009

tai Khách S?n Ph??ng ?ông

??a ch?: 22 ???ng Tr??ng Thi, Vinh, Nghe An, Vietnam

 

Xin lien h? v?i b?n Tr?n Thu H??ng: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

hoac ban Nguy?n H?u Ph??c Nguyên: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Cập nhật ngày Chủ nhật, 04 Tháng 12 2011 15:29