Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Pháp

  • Tăng
  • mặc định
  • Giảm
Home Hướng cội Hội thảo du học "Truyền Lửu 2009"

Hội thảo du học "Truyền Lửu 2009"

Email In PDF

H?i th?o Du h?c "Truy?n l?a 2009": N?i nh?p c?u tri th?c

G?n 200 khách m?i bao g?m các b?n HS-SV và các ph? huynh ?ã cùng tham d? ch??ng trình H?i th?o v? du h?c "Truy?n l?a 2009" do H?i du h?c sinh Ngh?-T?nh t? ch?c t?i TP Vinh sáng 26/7 v?a qua ?ã ph?n nào nói lên ???c nh?ng khao khát v??n t?i chân tr?i tri th?c c?a tu?i tr? x? Ngh?.

H?i du h?c sinh Ngh?-T?nh thành l?p n?m 2008 v?i 15 thành viên ban ??u, ??n nay ?ã có trên 100 b?n (?ang h?c t?i 13 qu?c gia và v?ng lãnh th?) tham gia. Theo các b?n trong H?i, n?u so sánh v?i s? l??ng SV c? n??c ?ang du h?c thì du h?c sinh 2 t?nh Ngh? An-Hà T?nh chi?m t? l? th?p (toàn qu?c có kho?ng 25.000 SV du h?c). T?t nhiên v?n ?? ??u tiên là kinh phí, nh?ng v?i ?i?u ki?n s?ng, thu nh?p ?ang cao lên, nhi?u gia ?ình s?n sàng c?p ?? chi phí cho con em du h?c. Bên c?nh ?ó, m?i n?m nhà n??c c?p kho?ng 700-800 su?t h?c b?ng, h?c b?ng c?a các tr??ng ?H n??c ngoài, các công ty, t?p ?oàn "s?n ??u ng??i" c?ng là m?t ngu?n không nh?. Trong khi, x? Ngh? v?i truy?n th?ng hi?u h?c s?n có, ?? tìm ki?m h?c b?ng m?t cách x?ng ?áng, c?ng không ph?i là quá khó. B?i th?, H?i th?o "Truy?n l?a 2009" ???c nh?ng ng??i tâm huy?t t? ch?c l?n ??u tiên, c?ng là m?t cách hun ?úc thêm nhi?t huy?t trong m?i b?n tr? có hoài bão, ?? x? Ngh? có th? tr? thành m?t ?i?m ?? trong b?n ?? du h?c Vi?t Nam.

 


"X? Ngh? là m?nh ??t có truy?n th?ng h?c hành t? bao ??i nay, nh?ng ?i du h?c v?n là m?t khái ni?m khá m?i trên m?nh ??t ti?m n?ng này. M?c d?u ý chí h?c t?p không h? thi?u. Các b?n tr? Ngh? An, Hà T?nh khi có nhu c?u v?n ph?i ra Hà N?i, vào TP H? Chí Minh ?? tham d? các h?i th?o v? du h?c r?t t?n kém. B?i v?y chúng tôi, nh?ng ng??i ?i tr??c, ?ã t? ch?c H?i th?o này, nh?m "truy?n l?a" cho nh?ng b?n ?i sau, cung c?p thông tin, t?o môi tr??ng thúc ??y phong trào du h?c cho h?". Anh Nguy?n H?u Ph??c Nguyên, du h?c sinh t?i M?, ch? nhi?m H?i du h?c sinh Ngh? T?nh nói.

M?c d?u m?i t? ch?c l?n ??u, nh?ng do ???c dàn d?ng b?i các b?n du h?c sinh, nh?ng ng??i ?ã t?ng ti?p c?n s? n?ng ??ng n?i các b?n ???c ?ào t?o, nên khá bài b?n và thi?t th?c. Nhóm 5 b?n du h?c sinh t?i Pháp do ?inh Khôi Nguyên làm nhóm tr??ng ?ã thuy?t trình v? t?t c? nh?ng v?n ?? c?n thi?t ?? sang h?c t?i Pháp. Các ki?n th?c v? du h?c (cách ki?m h?c b?ng, các lo?i hình ?ào t?o, các th? t?c c?n thi?t cho ??n nh?ng ?i?u c?n làm ngay khi sang ??t b?n, vi?c ?n u?ng, ?i l?i, sinh ho?t phí, ch?n KTX...) ??u ???c phân công cho t?ng ng??i trong nhóm thuy?t trình c? th?, rõ ràng v?i s? h? tr? c?a màn chi?u Projector.


Thông tin v? du h?c luôn ???c các b?n tr? quan tâm.


Quang c?nh h?i th?o.


B?n Hoàng Huy C??ng (H?ng L?c-Vinh) v?a t?t nghi?p khoa công trình ?H GTVT ?ang có d? ??nh du h?c ti?p t?i Pháp v? chuyên ngành giao thông, nói :"Th?c s? v?i tôi, ?ây là nh?ng ki?n th?c r?t c? th?, thi?t th?c. ?ây chính là ?i?u mà nh?ng ng??i ?ang b? ng? nh? chúng tôi r?t c?n!". Còn Nguy?n Th? Vân Anh, SV n?m cu?i ?H Ngo?i th??ng, c?ng ?ang chu?n b? hoàn thành ch??ng trình master t?i Paris r?t hào h?ng "N?i dung h?i th?o r?t thi?t th?c v?i b?n em, ngay c? nh? c?n chu?n b? nh?ng gì trong hành lý mang theo c?ng ???c ?? c?p. Nhi?u khi, nh?ng thông tin ki?u này không bi?t l?y t? ?âu".

Thông tin, thông tin và thông tin là tiêu chí hàng ??u c?a H?i th?o l?n này, nh?m cung c?p nhi?u nh?t có th? cho các b?n ch?a bi?t nh?ng ki?n th?c xoay quanh n?i dung du h?c. B?i th?, BTC ?ã c? g?ng ?? ??a ra th?t nhi?u nh?ng n?i dung c?n thi?t và m?i nh?t. Có th? ?i?m qua m?t s? n?i dung tham lu?n ?? th?y: "Quá trình chu?n b? ?? xin h?c b?ng du h?c c?a b?n Nguy?n Th? Nhung (du h?c sinh M?), "H?c b?ng VEF và chia s? m?t s? kinh nghi?m thi" c?a Nguy?n V?n Du (du h?c sinh M?), "nh?ng khó kh?n c?a du h?c t? túc t?i Pháp" c?a Tr?n Thanh Hi?n (Pháp), "M?t s? kinh nghi?m h?c và luy?n thi ti?ng Anh" c?a Tr?n V?nh Quý (New Zealand).

M?t thành ph?n không th? thi?u ??n d? h?i th?o là các b?n ?ang còn là h?c sinh trên gh? nhà tr??ng. Em Tr?n Th? H?ng Nga, l?p 12C5 (chuyên Anh) ?i cùng m?t nhóm b?n t? tr??ng chuyên Phan B?i Châu cho bi?t :"Thú th?c, em c?ng ch?a quy?t ??nh là s? du h?c hay h?c ?H trong n??c, nh?ng tham d? h?i th?o, t? nhiên th?y c?n ph?i c? g?ng h?t s?c ?? có th? ki?m ???c h?c b?ng ?? ?i du h?c".


C?p nh?t thông tin n?i mình d? ??nh ??n.

M?t ?? tài do b?n Võ Minh Tuy?n (du h?c sinh V??ng qu?c Anh) thuy?t trình ?ã ???c khá nhi?u v? ph? huynh l?ng nghe. ?ó là "Chia s? m?t s? kinh nghi?m công vi?c ? Anh", n?i dung xoay quanh v?n ?? làm thêm c?a các b?n sinh viên. V?i câu h?i do Tuy?n ??a ra, n?u con c?a các cô, các bác, ngoài gi? h?c có tham gia làm thêm, k? c? lao ??ng chân tay thì các cô, các bác có ý ki?n gì, có "xót" con hay không? Bà Hoàng Lê Lý, ph? huynh c?a m?t h?c sinh ?ã kh?ng ??nh :"Chúng tôi không h? "xót" con. M?c d?u cháu có th? ?i làm thêm nh?ng hoàn toàn không ph?i vì ti?n, mà ?? b? m? bi?t, r?i kh?i vòng tay, con mình có t? l?p ???c hay không. H?n n?a, ?ó c?ng là m?t cách ?? cháu ti?p xúc, h?c h?i ???c nhi?u ?i?u b? ích n?i môi tr??ng cháu ?ang s?ng. Quan tr?ng là công vi?c làm ngoài có an toàn hay không thôi!".

H?i th?o khép l?i v?i di?n ?àn tr?c tuy?n gi?a nh?ng ng??i tham d? và các du h?c sinh tiêu bi?u. Trong ?ó, du h?c sinh Nguy?n ??ng Hanh (Pháp) ?ã t?ng l?i các b?n ?i sau m?t tiêu chí ph?n ??u c?a mình :" Luôn luôn quan tâm, luôn luôn b?n b? và không bao gi? b? cu?c". ?ó c?ng chính là tiêu chí c?a b?t k? b?n tr? x? Ngh? nào ?ang ?p ? ??c m? du h?c.

(Theo báo ?i?n t? Nghê an)

Cập nhật ngày Chủ nhật, 04 Tháng 12 2011 15:29  

Sự kiện

1Học bổng Đồng Hành - Nghệ TĩnhThứ năm, 01 Tháng 11 2012 10:55Hoạt động 2011-2012Học bổng Đồng Hành - Nghệ TĩnhĐại Học VinhĐọc Thêm
2Họp mặt đầu xuân 2012Chủ nhật, 19 Tháng 2 2012Hoạt động 2011-2012Nhà văn Hóa Việt Nam tại PhápĐọc Thêm
3Đội bóng Gió Lào hạng 3 giải bóng đá UEVFThứ tư, 16 Tháng 11 2011Hoạt động 2011-2012Đọc Thêm

123

Hình ảnh hoạt động