Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Pháp

  • Tăng
  • mặc định
  • Giảm
Home Thể thao SVParisLeague 2010: Gió Lào quyết nhảy vọt trên bảng xếp hạng!

SVParisLeague 2010: Gió Lào quyết nhảy vọt trên bảng xếp hạng!

Email In PDF

??i bóng Gió Lào 2009!Sau quá trình tập huấn chuẩn bị dài hơi, binh đoàn Gió Lào đã chính thức đánh trận mở màn cho chiến dịch nấng tầm và nâng thành tích trên bảng xếp hạng giải SVParisLeague 2010 trên sân vận động Laplace vào ngày thứ 7, 2 tháng 1 n?m 2010.V?i s? ??u t? m?nh m? c?a các m?nh th??ng quân, ban lãnh ??o ??i bóng ?ã làm khuynh ??o th? tr??ng chuy?n nh??ng mùa hè v?i các b?n h?p ??ng bom t?n (sau Ronaldo). Ngoài l?c l??ng n?i binh và c?u binh s?n có, Gió Lào ?ã bi?t ?i t?t ?ón ??u ?? có th? tuy?n ???c nh?ng c?u th? tr?, kh?e và có ti?m n?ng ?? tr? thành sao. N?u nh? ch? t?ch Real Perez ?ã ph?i c?t công dùng chuyên c? ?? ??n th?ng nhà riêng c?a Benzema ?? thuy?t ph?c siêu sao này tham gia "Gi?i Thiên Hà" thì quá trình tuy?n quân c?a Gió Lào FC c?ng hoành tráng không kém. Ch? riêng vi?c thuy?t ph?c ti?n v? Tu?n Anh và ti?n ??o S?n gia nh?p GLFC, b?u Hiên, cùng v?i Thanh Phong ?ã ph?i dùng t?i phái ?oàn h?n 120 ng??i trên chuyên c? mang nhãn hi?u VN534 ?áp th?ng t?i sân bay Nôi Bài và tr?c ti?p ?àm phán ngay khi các siêu sao có ý ??nh xu?t ngo?i. V?i thi?n ý và vi?c không ti?c ti?n c?a c?ng nh? công s?c, Gió Lào ?ã th?c s? có ???c m?t l?c l??ng hùng h?u ?? ?? san ph?ng m?i thách th?c trên ??u tr??ng SVParisLeague 2010 và NNB s?p t?i. V?i nòng c?t là các c?u th? ?ã có th?i gian t?p luy?n v?i nhau lâu n?m trong ??i tr? c?a Gió Lào (S? Ti?p, S? B?o, Hùng Bò, Thanh Phong, B?u Hi?n, ngôi sao ?ang lên ??c Anh, c?u th? kiêm huân luy?n viên th? l?c Kh?c Quy?t), các c?u th? t?p luy?n t?i các U c?a SLNA (Qu?c Anh, Pé H?ng), c?a Th? Công (Quang Vinh), các tân binh (Ng?c Lê (khét tiêng t?i tr??ng Kiên Trúc), Th?ng, Tu?n Anh, S?n (?ang t?p hu?n ? Lyon..), các ngo?i binh (Jérome, Nico), có l? Gió Lòa s? r? b? chi?c áo c?u h?c trò trong các sân ch?i khu v?c.. Paris, c?ng nh? t?i ??u tr??ng danh giá NNB.

 

Tr? l?i v?i di?n bi?n chính c?a tr?n ?ánh m? màn sáng nay, m?c dù vào tr?n v?i quyêt tâm cao ?? nh?ng do thi?u may m?n là ??i th? "h?i m?nh" nên gió lào FC ?ã nh??ng ?i?m cho ??i b?n trong thê ng?ng cao ??u. Nhi?u nguyên nhân khách quan và ch? quan có th? ??a ra, nh?ng chúng ta s? không phân tích t?i ?ây. Xin k?t bài v?i l?i tâm s? m?c m?c c?a tân ??i tr??ng Hoàng Tiêp: "Anh ?, b?a ni thua la do quân ta ?á ch?a ???c ?n ý. Ch?c mình r?i c?ng ph?i tr?i qua giai ?oàn l?p r?p nh? Real. Nh?ng các c? ??ng viên c? tin t??ng b?n em, thêm vài tr?n n?a là quân ta s? ?á ngon ?".

Vâng ch?c ch?n rôi! Dù v? ti?n b?c thì Gió Lào ch?a th? sánh b?ng Real nh?ng v? ni?m tin c?a c? ??ng viên thì có l? so sánh gi?a hai câu l?c b? ch? làm x?u h? Real. B?ng ch?ng ?. Các c?u th? Real lên báo ch? trích c? ??ng viên mình trong khi không c?u th? Gió Lào nào c?m th?y th?t v?ng v? l?c l??ng Fan c?a mình.

Chúc Gió Lào m?t mùa gi?i th?t thành công!

"Nhanh nh? chong chóng

Phóng nh? tàu bay

Gió Lào ta ?ây

?á hay vô ??i!"

(Trích t? blog c?a m?t Fan hâm m? c?a Gió Lào)

Cập nhật ngày Thứ bảy, 03 Tháng 12 2011 14:23  

Sự kiện

1Học bổng Đồng Hành - Nghệ TĩnhThứ năm, 01 Tháng 11 2012 10:55Hoạt động 2011-2012Học bổng Đồng Hành - Nghệ TĩnhĐại Học VinhĐọc Thêm
2Họp mặt đầu xuân 2012Chủ nhật, 19 Tháng 2 2012Hoạt động 2011-2012Nhà văn Hóa Việt Nam tại PhápĐọc Thêm
3Đội bóng Gió Lào hạng 3 giải bóng đá UEVFThứ tư, 16 Tháng 11 2011Hoạt động 2011-2012Đọc Thêm

123

Hình ảnh hoạt động