SVParisLeague 2010: Gió Lào quyết nhảy vọt trên bảng xếp hạng!

Thứ bảy, 02 Tháng 1 2010 23:10 Quản trị viên
In

??i bóng Gió Lào 2009!Sau quá trình tập huấn chuẩn bị dài hơi, binh đoàn Gió Lào đã chính thức đánh trận mở màn cho chiến dịch nấng tầm và nâng thành tích trên bảng xếp hạng giải SVParisLeague 2010 trên sân vận động Laplace vào ngày thứ 7, 2 tháng 1 n?m 2010.V?i s? ??u t? m?nh m? c?a các m?nh th??ng quân, ban lãnh ??o ??i bóng ?ã làm khuynh ??o th? tr??ng chuy?n nh??ng mùa hè v?i các b?n h?p ??ng bom t?n (sau Ronaldo). Ngoài l?c l??ng n?i binh và c?u binh s?n có, Gió Lào ?ã bi?t ?i t?t ?ón ??u ?? có th? tuy?n ???c nh?ng c?u th? tr?, kh?e và có ti?m n?ng ?? tr? thành sao. N?u nh? ch? t?ch Real Perez ?ã ph?i c?t công dùng chuyên c? ?? ??n th?ng nhà riêng c?a Benzema ?? thuy?t ph?c siêu sao này tham gia "Gi?i Thiên Hà" thì quá trình tuy?n quân c?a Gió Lào FC c?ng hoành tráng không kém. Ch? riêng vi?c thuy?t ph?c ti?n v? Tu?n Anh và ti?n ??o S?n gia nh?p GLFC, b?u Hiên, cùng v?i Thanh Phong ?ã ph?i dùng t?i phái ?oàn h?n 120 ng??i trên chuyên c? mang nhãn hi?u VN534 ?áp th?ng t?i sân bay Nôi Bài và tr?c ti?p ?àm phán ngay khi các siêu sao có ý ??nh xu?t ngo?i. V?i thi?n ý và vi?c không ti?c ti?n c?a c?ng nh? công s?c, Gió Lào ?ã th?c s? có ???c m?t l?c l??ng hùng h?u ?? ?? san ph?ng m?i thách th?c trên ??u tr??ng SVParisLeague 2010 và NNB s?p t?i. V?i nòng c?t là các c?u th? ?ã có th?i gian t?p luy?n v?i nhau lâu n?m trong ??i tr? c?a Gió Lào (S? Ti?p, S? B?o, Hùng Bò, Thanh Phong, B?u Hi?n, ngôi sao ?ang lên ??c Anh, c?u th? kiêm huân luy?n viên th? l?c Kh?c Quy?t), các c?u th? t?p luy?n t?i các U c?a SLNA (Qu?c Anh, Pé H?ng), c?a Th? Công (Quang Vinh), các tân binh (Ng?c Lê (khét tiêng t?i tr??ng Kiên Trúc), Th?ng, Tu?n Anh, S?n (?ang t?p hu?n ? Lyon..), các ngo?i binh (Jérome, Nico), có l? Gió Lòa s? r? b? chi?c áo c?u h?c trò trong các sân ch?i khu v?c.. Paris, c?ng nh? t?i ??u tr??ng danh giá NNB.

 

Tr? l?i v?i di?n bi?n chính c?a tr?n ?ánh m? màn sáng nay, m?c dù vào tr?n v?i quyêt tâm cao ?? nh?ng do thi?u may m?n là ??i th? "h?i m?nh" nên gió lào FC ?ã nh??ng ?i?m cho ??i b?n trong thê ng?ng cao ??u. Nhi?u nguyên nhân khách quan và ch? quan có th? ??a ra, nh?ng chúng ta s? không phân tích t?i ?ây. Xin k?t bài v?i l?i tâm s? m?c m?c c?a tân ??i tr??ng Hoàng Tiêp: "Anh ?, b?a ni thua la do quân ta ?á ch?a ???c ?n ý. Ch?c mình r?i c?ng ph?i tr?i qua giai ?oàn l?p r?p nh? Real. Nh?ng các c? ??ng viên c? tin t??ng b?n em, thêm vài tr?n n?a là quân ta s? ?á ngon ?".

Vâng ch?c ch?n rôi! Dù v? ti?n b?c thì Gió Lào ch?a th? sánh b?ng Real nh?ng v? ni?m tin c?a c? ??ng viên thì có l? so sánh gi?a hai câu l?c b? ch? làm x?u h? Real. B?ng ch?ng ?. Các c?u th? Real lên báo ch? trích c? ??ng viên mình trong khi không c?u th? Gió Lào nào c?m th?y th?t v?ng v? l?c l??ng Fan c?a mình.

Chúc Gió Lào m?t mùa gi?i th?t thành công!

"Nhanh nh? chong chóng

Phóng nh? tàu bay

Gió Lào ta ?ây

?á hay vô ??i!"

(Trích t? blog c?a m?t Fan hâm m? c?a Gió Lào)

Cập nhật ngày Thứ bảy, 03 Tháng 12 2011 14:23