Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Pháp

  • Tăng
  • mặc định
  • Giảm
Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Pháp

Hội thảo du học "Truyền Lửu 2009"

Email In PDF

H?i th?o Du h?c "Truy?n l?a 2009": N?i nh?p c?u tri th?c

G?n 200 khách m?i bao g?m các b?n HS-SV và các ph? huynh ?ã cùng tham d? ch??ng trình H?i th?o v? du h?c "Truy?n l?a 2009" do H?i du h?c sinh Ngh?-T?nh t? ch?c t?i TP Vinh sáng 26/7 v?a qua ?ã ph?n nào nói lên ???c nh?ng khao khát v??n t?i chân tr?i tri th?c c?a tu?i tr? x? Ngh?.

H?i du h?c sinh Ngh?-T?nh thành l?p n?m 2008 v?i 15 thành viên ban ??u, ??n nay ?ã có trên 100 b?n (?ang h?c t?i 13 qu?c gia và v?ng lãnh th?) tham gia. Theo các b?n trong H?i, n?u so sánh v?i s? l??ng SV c? n??c ?ang du h?c thì du h?c sinh 2 t?nh Ngh? An-Hà T?nh chi?m t? l? th?p (toàn qu?c có kho?ng 25.000 SV du h?c). T?t nhiên v?n ?? ??u tiên là kinh phí, nh?ng v?i ?i?u ki?n s?ng, thu nh?p ?ang cao lên, nhi?u gia ?ình s?n sàng c?p ?? chi phí cho con em du h?c. Bên c?nh ?ó, m?i n?m nhà n??c c?p kho?ng 700-800 su?t h?c b?ng, h?c b?ng c?a các tr??ng ?H n??c ngoài, các công ty, t?p ?oàn "s?n ??u ng??i" c?ng là m?t ngu?n không nh?. Trong khi, x? Ngh? v?i truy?n th?ng hi?u h?c s?n có, ?? tìm ki?m h?c b?ng m?t cách x?ng ?áng, c?ng không ph?i là quá khó. B?i th?, H?i th?o "Truy?n l?a 2009" ???c nh?ng ng??i tâm huy?t t? ch?c l?n ??u tiên, c?ng là m?t cách hun ?úc thêm nhi?t huy?t trong m?i b?n tr? có hoài bão, ?? x? Ngh? có th? tr? thành m?t ?i?m ?? trong b?n ?? du h?c Vi?t Nam.

 
Cập nhật ngày Chủ nhật, 04 Tháng 12 2011 15:29 Đọc thêm...
 


Trang 24 / 25

Sự kiện

1Học bổng Đồng Hành - Nghệ TĩnhThứ năm, 01 Tháng 11 2012 10:55Hoạt động 2011-2012Học bổng Đồng Hành - Nghệ TĩnhĐại Học VinhĐọc Thêm
2Họp mặt đầu xuân 2012Chủ nhật, 19 Tháng 2 2012Hoạt động 2011-2012Nhà văn Hóa Việt Nam tại PhápĐọc Thêm
3Đội bóng Gió Lào hạng 3 giải bóng đá UEVFThứ tư, 16 Tháng 11 2011Hoạt động 2011-2012Đọc Thêm

123

Hình ảnh hoạt động