Giục lòng chiên sỹ Gió Lào

Thứ ba, 30 Tháng 3 2010 10:14 Quản trị viên
In

Mười năm công đèn sách chưa còn danh nổi

M??i n?m công ?èn sách ch?a ?t còn danh n?i nh? phao
M?t tr?n c?u l?p công, tuy què chân ti?ng vang nh? mõ

T?ng nghe:

Vi?c cua gái c?t ? chân to
S?c d?o dai là do luy?n t?p

Nh? x? Ngh? ta t? tr??c
Có m?t n?n bóng ?á vang danh
Gi?i l?n gi?i bé ??u tranh
Huy ch??ng, cúp vàng ??u ?o?t

T? l? nhóc các U, ?êm ngày h?ng say luy?n t?p
??n S? Hùng, H?u Th?ng ?ã t?ng x?ng bá m?t ph??ng
Tuy m?nh y?u có lúc khác nhau
Song vào tr?n lúc nào c?ng máu

Cho nên

Thanh Hóa hung h?ng nên th?t b?i
Nam ??nh thích l?n ph?i tiêu vong
Ch?n Hàng ??y vùi d?p Th? Công
Sân Th?ng Nh?t cu?n ph?ng ??i C?ng
Ng?a xem, cúi xét
In-t?-nét còn ghi

V?a r?i

Gi?a Pa-ri anh em t? h?p
Sân ??t n?n luy?n chân
L?p Gió Lào quy?t chí c?nh tranh
Gi?t cúp vàng làm vang danh x? Ngh?

Ti?c thay

V?a khi Gió Lào n?i lên
Chính lúc ??i ph??ng ?ang m?nh
Anh em c?ng v?a l?p ghép
??i th? ?á ?ã lâu n?m
Vi?c ghi bàn thi?u k? làm banh
Hàng h?u v? hi?m ng??i ph?i h?p
Vào vòng hai Gió Lào d?ng b??c
M?t l? nhòa khi nó c??p cúp ?i

??n nay
B?p chân, ??u g?i ?ã s?n gân
?i bên em, da tr?ng tuy?t tr?n
Luy?n sút h?n ba tr?m ngày không ngh?
?êm tr?n tr?c trong c?n m?ng m?
V?n ch?c khe, l?t cánh, ?ánh ??u.

M?ng thay

H?u v? có tay hùng h?
Ti?n ??o toàn k? tinh nhanh
“G??m mài ?á, ?á núi ph?i mòn
Voi u?ng n??c, n??c sông ph?i c?n”
Tiêu di?t Chu?i, s?ch không kình ng?c
Phá C?u ???ng, tan tác chim nuông
N? khí ?ã h?ng, tinh th?n càng m?nh

V?y nên

Ch? em quy?t yêu th??ng ??ng viên không ng?ng
Cách ngàn trùng v?n có ng??i ?òi góp công góp c?a
B?n ph??ng tr?i m?t lòng huynh ??
??c mong ngày vang khúc kh?i hoàn ca

Than ôi! M?t c? nhung y chi?n th?ng
Nên công oanh li?t ngàn n?m
N?i xa quê m? yên bình
Nghe tin vui c?ng reo m?ng kh?p ch?n.

 

Nguyen Tu Anh: thay kinh te, dia li, phong thuy....

Cập nhật ngày Thứ sáu, 02 Tháng 12 2011 20:28